Algemene voorwaarden kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO)

1       Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, die is gesloten tussen Het Ruimtekasteel en de ouders. Van deze voorwaarden kan individueel worden afgeweken. De individuele afwijking moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.

Het Ruimtekasteel kan de voorwaarden van de kinderopvang wijzigen. Als we dit doen, dan hoort u dat minimaal één maand van tevoren van ons. Voorafgaand hieraan hebben wij de oudercommissie eerst om advies gevraagd. Gaat u niet akkoord met de wijziging, dan kunt u de kinderopvang opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Enkele definities:

  • Kinderopvang: Kinderdagverblijf (KDV), voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
  • Het Ruimtekasteel is een handelsnaam van Kindercentrum De Ruimte B.V.
  • Ouders: De bloed- of aanverwanten in opgaande lijn of de pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft
  • Oudercommissie: Een oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang gaan. Van elke groep is er tenminste één ouder actief in de oudercommissie. De oudercommissie heeft een signalerende en stimulerende functie op de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft zij ook adviesrecht met betrekking tot: prijsstijgingen, beleid ten aanzien van de groepsgrootte, voeding, veiligheid, hygiëne en pedagogisch beleid.

2       Uw kind aanmelden

U kunt kinderopvang bij ons aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen of via het online aanvraagformulier op www.ruimtekasteel.nl. De overeenkomst komt tot stand zodra wij de plaatsing (per mail) aan u bevestigd hebben.

Uw kind moet minimaal 8 weken oud zijn om te starten op een kinderdagverblijf (KDV). Wij plaatsen kinderen op de BSO vanaf het moment dat uw kind start op de basisschool. U kunt een jaar voor de gewenste startdatum de kinderopvang voor uw kind aanvragen en laten reserveren. U kunt een aanvraag voor plaatsing annuleren tot één maand voordat de kinderopvang start. Wilt u de plaatsing annuleren binnen één maand voor de start, dan betaalt u de kosten voor één maand kinderopvang.

3       Wijzigen en beëindigen opvang

De kinderopvang voor 0-4 jarigen stopt in principe op de dag waarop uw kind vier jaar wordt. De buitenschoolse opvang stopt op de dag waarop uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij stellen het echter op prijs dat u contact met ons op neemt indien u hier vanaf wilt wijken.

Kinderopvang gaat niet automatisch over in buitenschoolse opvang. U dient uw kind hiervoor opnieuw aan te melden.

Indien u de kinderopvang wilt wijzigen, kunt u dit online of schriftelijk doorgeven. Indien de voorgestelde wijziging kan worden doorgevoerd, ontvangt u een bevestiging. Voor vermindering van het aantal kinderopvanguren geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór de gewenste datum, waarop de wijziging moet ingaan.

Indien u de kinderopvang wilt beëindigen, kunt u de kinderopvang tussentijds online of schriftelijk opzeggen. De opzegtermijn is één maand, deze wordt gerekend vanaf het moment dat het beeindigingsverzoek bij ons in binnengekomen.

Het Ruimtekasteel behoudt ook het recht de kinderopvang tussentijds op te zeggen. Dit gaat per brief of email, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgave van reden.

Ook is het mogelijk de kinderopvang per direct of gedurende een bepaalde periode te beeindigen en wel in de volgende situaties:

  • Als u een betalingsachterstand heeft van meer dan 1 maand. De kinderopvang kan weer worden voortgezet vanaf het moment dat u de achterstallige betaling en de rente en kosten heeft betaald.
  • Voor de duur van de periode dat uw kind extra verzorging nodig heeft of een gezondheidsrisico vormt voor anderen.
  • Indien uw kind zodanig gedrag vertoont dat daardoor gevaar ontstaat voor anderen.

4       Kosten en betaling

De prijzen voor de kinderopvang staan in onze tariefkaart. Dit is inclusief eten, drinken en luiers. Wij verzorgen fruit, tussendoortjes, drinken, flesvoeding en een broodmaaltijd. Heeft uw kind speciale dieetwensen of allergieën, dan overleggen wij graag met u wat wij hierin kunnen betekenen en wat u als ouder beter zelf mee kan geven.

Het Ruimtekasteel kan de prijs voor kinderopvang wijzigen. Meestal doen wij dit jaarlijks, op 1 januari. Als we dit doen, dan hoort u dat minimaal één maand van tevoren van ons. Voorafgaand hieraan hebben wij de oudercommissie eerst om advies gevraagd. Gaat u niet akkoord met de wijziging, dan kunt u de kinderopvang opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

U betaalt de kosten voor kinderopvang per maand vooruit. De kosten worden automatisch van uw rekening afgeschreven enkele dagen nadat u een factuur heeft ontvangen. We schrijven het maandbedrag af omstreeks de 27e van de kalendermaand voor de maand waarop de kinderopvang betrekking heeft. Als de automatische incasso niet lukt, sturen wij u hierover een e-mail en vragen u alsnog zelf het bedrag aan ons over te maken. De kosten voor de afname van extra dagdelen betaalt u achteraf. Het Ruimtekasteel berekent geen inschrijfkosten of wijzigingskosten.

Wij hebben geen convenant met de Belastingdienst, dus het is niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar ons over te maken. U ontvangt de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst daarom op uw eigen rekening.

Wij zijn op alle werkdagen geopend. Alleen op landelijk erkende feestdagen en op de vrijdag na Hemelvaart zijn wij gesloten.

5       Soorten contracten

Wij kennen in de zowel bij de kinderdagopvang als de BSO een jaarcontract en een schoolweken contract. Daarnaast is er bij de BSO nog de mogelijkheid alleen de vakantieweken te komen. Wij zullen het jaarbedrag verspreiden over de maanden zodat u maandelijks een gelijk bedrag betaald.

U kunt uw opvangdagen onbeperkt ruilen, exclusief onze sluitingsdagen. Hier zijn twee voorwaarden aan verbonden: u ruilt een dag binnen de betreffende week en er moet plaats zijn voor uw kind op de groep. Er wordt geen extra pedagogisch medewerker ingezet voor een ruiling.

Ook bieden wij flexibele of incidentele opvang aan. Hierbij geeft u aan hoeveel dagdelen u gemiddeld per week denkt af te nemen en twee weken van te voren dient u het rooster per mail door te geven.

Voor alle type contracten geldt dat u extra dagdelen kunt afnemen, mits er plaats is op de groep. Heeft u één of meerdere extra dagdelen nodig, dan kunt u dit aanvragen bij de pedagogisch medewerkers. U ontvangt achteraf een factuur voor extra afgenomen dagdelen.

Heeft de school een schoolvrije dag dan kunt u dit aangeven, wij zullen dan inventariseren welke kinderen interesse hebben in extra opvang. Bij een minimaal aantal van vier kinderen gaat de BSO extra open. U ontvangt achteraf een factuur voor deze dagdelen.

6       Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Vanaf het moment dat uw kind daadwerkelijk door u of de school aan ons is overgedragen zijn wij verantwoordelijk voor uw kind. Wij zijn vervolgens verantwoordelijk voor uw kind tot het moment dat wij uw kind aan u of een derde met ophaalbevoegdheid daadwerkelijk overdragen.

Als wij toerekenbaar tekortkomen en/of onrechtmatig handelen, zijn wij aansprakelijk. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze verzekeraar aan u wordt uitgekeerd. Voor kleine schades zoals een kapotte bril of kapot kledingstuk zijn wij niet aansprakelijk. Kleine ongelukjes kunnen altijd gebeuren.

7       Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de kinderopvang. Neemt u dan alstublieft contact met ons op, zodat we de klacht samen kunnen bespreken en een passende oplossing kunnen zoeken. Komt u er met de medewerker niet uit, neemt u dan contact op met de directie. Komt u er met de directie niet uit dan kunt u, indien gewenst, gebruik maken van de externe klachtenprocedure.

Voor het indienen van een klacht bij een externe instantie, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is een onafhankelijke commissie die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Op onze website kunt u informatie vinden over hoe u een klacht indient bij de Geschillencommissie.